Koszyk

Pozycji w koszyku: 0

Przejdź do koszyka

Kontakt

tel:     +48 83 355 07 90 

fax:    +48 83 355 07 93

e-mail: info@agrotrade.biz.pl

 

 

Skype Wojtek +48 515 149 501 

wojciech@agrotrade.biz.pl 


Skype  Przemek   +48 515 149 344

 pmatczuk@agrotrade.biz.pl

Skype  Rafał   +48 515 149 606

 rafał@agrotrade.biz.pl

 

 

 

 

Regulamin RODO

STRONA W PRZEBUDOWIE 
Stany magazynowe oraz ceny mogą się nie zgadzać
Prosimy o kontakt telefoniczny

 

REGULAMIN SERWISU B2B i RODO

Informacja o firmie

1. Serwis B2B jest udostępniony przez firmę AGROTRADE Grzegorz Ostrowski, ul.Tęczowa 10, 21-200 Parczew, Polska wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta w Parczewie  pod nr 3067/2005, NIP 539-140-36-08, REGON: 060037137

2. Regulamin dotyczy współpracy handlowej realizowanej przez stronę B2B pod adresem www.agrotrade.biz.pl oraz www.t25.eu

 

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady współpracy handlowej pomiędzy stronami w zakresie sprzedaży towaru przez Internet.

2. Przed aktywacją usługi należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem. Aktywując usługę Odbiorca potwierdza, iż zapoznał się z  treścią regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Dostawca umożliwia Odbiorcy dostęp – za pośrednictwem Internetu – do informacji posiadanych przez Dostawcę.

4. W ramach informacji określonych powyżej mieszczą się:

-składanie zamówień przez Internet

-dostęp do informacji cenowych zamawianych produktów (dostęp do indywidualnego poziomu cen)

-informacje o stanie realizacji zamówień(dostęp do stanów magazynowych dostawcy)

-przeglądanie wystawionych faktur

-informacje o rozrachunkach (dostęp do własnego bilansu płatniczego)

5. Dostawca będzie dążył do rozszerzania zakresu informacji objętych Umową. Jednocześnie Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w zakresie udzielania informacji.

6. Dostawca zobowiązuje się do przydzielenia Odbiorcy loginu i hasła dostępu do systemu internetowego.

7. Dostawca oświadcza, iż korzystanie z jakichkolwiek informacji będzie możliwe jedynie na podstawie przyznanego

kontrahentowi loginu i hasła dostępu, wprowadzonego przez  Odbiorcę na stronie internetowej Dostawcy przed dokonaniem każdej czynności.

8. Login i hasło dostępu do systemu są informacją poufną. Odbiorca zobowiązuje się do zachowania tych informacji w tajemnicy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody mogące wyniknąć z użycia loginu i hasła przez osoby do tego nieupoważnione.

9. Wszelkie informacje uzyskane w wyniku dostępu do systemu są informacjami poufnymi. Odbiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy. W przypadku nie przestrzegania tajemnicy przez odbiorcę, dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego zerwania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

 

Warunki realizacji zamówień

1. Zamówienie może zostać złożone przez odbiorcę za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem loginu i hasła dostępu.

Dostawca w przypadku otrzymania zamówienia z wykorzystaniem loginu i hasła dostępu, nie ma obowiązku badania czy osoba składająca oraz potwierdzająca zamówienie jest do tego upoważniona.

2. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane przez Dostawcę w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Odbiorca zobowiązuje się do traktowania zamówienia złożonego w systemie na równi z zamówieniem pisemnym.

4. Strony uzgadniają,  że zaakceptowanie przez Odbiorcę otrzymanego potwierdzenia zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Strony umowy sprzedaży i zatwierdzone zostanie fakturą VAT wystawioną przez Dostawcę.

 

Realizacja dostaw

1. Dostawy towaru mogą być realizowane w następujący sposób:

-Wysyłka realizowana przez Dostawcę– sposób realizacji dostawy odbywają się na warunkach ustalonych przez

Dostawcę własnym transportem.

 -Wysyłka realizowana przez kuriera lub firmę spedycyjną,

 -Odbiór własny – odbiór towaru następuje osobiście przez  Odbiorcę w magazynie Dostawcy w terminie ustalonym przez  strony.

2. W przypadku realizowanie przesyłki firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmę świadczącą usługę.

3. Dostawca dołoży wszelkich starań do odpowiedniego zapakowania i zabezpieczenia towaru na czas transportu.

 

Ceny

1. Ceny towarów określone w aktualnym cenniku są cenami umownymi, indywidualnymi dla danego odbiorcy.

2. Zmiany cen mogą być dokonywane jedynie na podstawie pisemnych uzgodnień pomiędzy stronami.

 

Gwarancja i rękojmia

1. Dostawca oświadcza, że towar Dostawcy jest oferowany do dalszej odsprzedaży  i dołoży wszelkich starań aby towary będące w ofercie były najwyższej jakości.

2. Dostawca udziela gwarancji na przedmiot niniejszej umowy zgodnie z gwarancjami  udzielonymi  przez producentów towarów.

3. Towary nowe wyprodukowane przez firmę AGROTRADE Grzegorz Ostrowski oraz towary importowane są objęte  roczną gwarancję liczoną od daty sprzedaży towaru.

 

Warunki płatności

1. Dostawca zobowiązuje się wystawić Fakturę VAT za zakupiony towar w dacie dokonywanych zakupów, zgodnie z terminem płatności przydzielonym odbiorcy, liczonym od daty wystawienia faktury.

2. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty za towar w terminie ustalonym w fakturach.

3. W przypadku przeterminowanych płatności dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia.

4. W przypadku nie uregulowanych płatności w terminie Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek.

 

Upoważnienie do wystawiania faktury VAT bez podpisu

1. Odbiorca oświadcza, iż jako podatnik VAT jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Odbiorcy.

 

Reklamacje

1. W przypadku złożenia reklamacji przez Odbiorcę należy przesłać do Dostawcy wypełniony formularz reklamacyjne na adres e-mail: info@agrotrade.biz.pl lub wręczyć odpowiednie pismo dla pracownika firmy w trakcie dostawy towaru.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14dni od daty otrzymania formularza pisemnego.

3. Zwroty towarów mogą być realizowane tylko przez firmę spedycyjną Dostawcy lub transportem własnym.

4. Odsyłany towar powinien zawierać oryginalne, nie zniszczone  opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

5. Odsyłany towar powinien być kompletny łącznie z akcesoriami niezbędnymi do jego funkcjonowania.

5. Po uzgodnieniu przez  strony można dokonać zwrotu towaru nowego w przeciągu 14-dni od daty zakupu. Towar taki jednak nie może nosić śladów montażu.

 

Okres obowiązywania umowy, wypowiedzenie umowy

1. Umowa niniejsza została zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością jej automatycznego przedłużenia na następny rok.

2. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron jest możliwe na 30 dni przed upływem terminu ważności umowy. Wypowiedzenie powinni być złożone w formie pisemnej.

3. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia stron z obowiązku uregulowania wszelkich zobowiązań przez którąkolwiek ze stron.

4. Dostawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprzestrzegania przez Odbiorcę postanowień niniejszej umowy.

5. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy przydzielenia dostępu do sprzedaży towaru przez Internet bez konieczności  podania przyczyny.

 

Informacje techniczne

1. Dostawca przydziela Odbiorcy login i hasło dostępu do serwisu B2B. Odbiorca powinien w tym celu udostępnić Dostawcy  dane firmy oraz kontaktowe.

2. Odbiorca zobowiązuję się do zalogowania na stronie serwisu B2B według przydzielonego loginu i hasła dostępu do

korzystania z informacji posiadanych przez Dostawcę.

3. Odbiorca może zmienić hasło dostępu na własne docelowe hasło.

4. Problemy związane z obsługą systemu należy zgłaszać na adres e-mail: info@agrotrade.biz.pl

 

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Składanie zamówień drogą internetową jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody z w/w regulaminem.


RODO

Szanowni Państwo,


     Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (zwane  dalej:RODO) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma AGROTRADE Grzegorz Ostrowski z siedzibą w ul.Tęczowa 10, 21-200 Parczew NIP: 5391403608. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan: Grzegorz Ostrowski email: IODO@agrotrade.biz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów prowadzenia działań handlowych między Państwem a firmą AGROTRADE.

4.  Firma AGROTRADE Grzegorz Ostrowski nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem na potrzeby wykonania dodatkowych usług lub pdjętych dziłań przy sprzedaży produktów oferowanych przez firmę AGROTRADE.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Panię/Pana.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8.  Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące prawo gdy były prowadzone działania handlowe, finansowe lub rozliczeniowe w innym przypadku będą usuwane po 1 roku lub na żądanie.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: info@agrotrade.biz.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres firmy:

 

 

Pozdrawiam, 
               
                   Administrator Danych Osobowych Ostrowski Grzegorz

 

 

 

 

Polityka prywatności
Zamówienia internetowe realizowane przez system inKontrahent